Borgerundersøgelse

Borgere har haft mulighed for at udpege steder på vejnettet, som opleves problematiske. 

Der indkom 260 henvendelser, som er suppleret med henvendelser indkommet løbende siden 2013. Henvendelserne har overordnet omhandlet høj hastighed, manglende oversigt, utryghed i kryds. 

Placeringen af henvendelserne kan ses på kortet til højre. 

En del henvendelser var ønsker til nye cykelstier. Kommunen har en cykelstiplan, som opdateres i 2016.

Borgerundersøgelsen er en del af grundlaget for valg af fokusområder og valg af projektlokaliteter.