Aggersundvej, Fjerritslev

Aggersundvej i Fjerritslev by er en primære indfaldsvej til Fjerritslev fra syd. Den aktuelle strækning er de nordligste ca. 600 m ind mod bymidten.

Strækningen indgår i det udpegede skolerutenet til Fjerritslev skole, jf. skolevejsanalysen fra 2012. 

Aggersundvej er en lige og forholdsvis bred vej med mange indkørsler og flere sideveje, der indbyder til at køre med højere hastighed end den tilladte. 

Projektforslag nord for Industrivej

Aggersundvej nord for Industrivej skal gennemgribende strækningssaneres for at få mere byagtig karakter, som skal medvirke til at reducere trafikmængden og sænke hastigheden.

Der etableres 1,5 m brede cykelstier, som del af delt sti med 1,5 m fortov i begge vejsider for at forbedre cyklist-forholdene langs Aggersundvej. Imellem fortov og cykelsti etableres et skel, som fx en ikke-dyb vandrende, der vil tilskynde trafikantarterne til at blive på deres eget spor og hjælpe blinde til bedre at erkende fortovets afgrænsning. 

Kørebanen vil få en bredde på 6,7 m, da der skal være plads til at busser nemt kan passere hinanden, pga. den nærliggende busstation på Droops Plads. 

Som hastighedsdæmpende foranstaltninger etableres 3 sæt pudebump på strækningen og for at tydeliggøre krydset Aggersundvej-Søndergade-Jernbanegade anlægges en hævet flade i krydset.

Anslået pris for cykelstier og fortovsomlægning på en strækning af 550 m, pudebump og hævet flade: kr 3.350.000 kr.

Opbrydning af eksisterende belægninger er ikke medtaget i prisen.

Projektforslag rundkørsel ved Industrivej

Der anlægges en rundkørsel ved Industrivej for at anspore trafikanterne til at køre via Industrivej og ikke ind mod bymidten, når de skal til den vestlige del af byen, til industriområdet eller til byerne vest for Fjerritslev. Rundkørslen vil tillige virke hastighedsdæmpende på Aggersundvej.

Der etableres separate cykelstier omkring rundkørslen.

Anslået pris for rundkørsel: kr. 3.500.000.

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er registreret 3 ulykker på Aggersundvej, 2 ulykker i krydset ved Søndergade og 1 ulykke i krydset ved Tennisvej. Alle med materialskade.

Ved borgerinddragelsen indkom ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Aggersundvej og ønske om cykelsti.

Trafiktælling

Aggersundvej umiddelbart syd for Mågevej (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 47 km/t; 85-percentil: 55 km/t

Årsdøgntrafik: 4.380 køretøjer / 77 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 4.940 køretøjer / 100 cykler

Eksisterende forhold

Aggersundvej har et forholdsvist bredt profil. Nord for Industrivej er vejudlægget på Aggersundvej ca. 13 meter bredt. 

Der er fortov i østre side af Aggersundvej stort set hele vejen fra bymidten og ned til krydset med Industrivej. I vestre side er der fortov ned til Mågevej. Der er 1 m brede stiplede kantbaner. 

Mellem Bygholmvejlevej og Industrivej er der enkeltrettet cykelsti i begge sider af Aggersundvej.