Eneulykker i åbent land

Kommunen vil arbejde for at reducere antallet af eneulykker i åbent land. 

Næsten 1/3 af alle ulykker siden 2010 i Jammerbugt Kommune har været eneulykker, som ofte sker ved at køretøjet kommer ud over kørebanekanten. Den overvejende del af eneulykkerne sker i åbent land.

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i november 2015 udgivet temarapport "Trafikulykker om natten" og anbefaler bedre vejafmærkning, ensartet afmærkning af kurver samt fokus på hastighed i mørke.

MÅL

Gennemsnittet af eneulykker i åbent land over de sidste fem år er på 11,2 ulykker pr. år i Jammerbugt Kommune.

Gennemsnittet for en rullende femårsperiode skal falde.

Indsats 

Kommunen vil arbejde for målet ved

  • at sikre en bedre og mere ensartet varsling og afmærkning af kurver
  • at gennemføre trafiksikkerhedsinspektioner på veje, hvor der er meget trafik og på veje, hvor der sker ulykker især i kurver, og følge op med relevante anbefalede tiltag
  • at fjerne faste genstande, der er påkørselsfarlige, der står i nærheden af kørebanen, især i kurver
  • at høje kørebanekanter løbende efterfyldes, og at rabatter stabiliseres, for at hjælpe chaufføren med at navigere, hvis køretøjet skulle komme udenfor kørebanen

Trafiksikkerhedsinspektion er en systematisk gennemgang af en eksisterende vej med henblik på at kortlægge elementer i vejens udformning, som vurderes at medføre øget ulykkesrisiko og/eller skadesgrad, når ulykken sker. Gennem trafiksikkerhedsinspektion kortlægges fortrinsvist mindre forbedringsmuligheder, som kan implementeres i forbindelse med den daglige drift. Det gælder fx. afmærkning i kurver, forvarsling af kryds, udbedring af rabatter, oversigtsforhold mm.