For høj hastighed

Kommunen vil arbejde for at hastighedsgrænserne overholdes og at der bliver kørt efter forholdene. 

Høj hastighed kan være en medvirkende årsag til at ulykker sker og gøre ulykkerne mere alvorlige. Hastigheden har tillige afgørende indflydelse på den oplevede tryghed, både af øvrige trafikanter og vejenes naboer.

Politiet har i disse år en forøget indsats med Automatisk Trafik Kontrol (fotovogne), også i Jammerbugt Kommune.

MÅL 

Der udpeges 3-4 faste målesteder på vejnettet, både i by og på land, hvor udviklingen i hastigheden monitoreres.

85-percentilen (den målte hastighed, som 85 % af trafikanterne kører langsommere end) skal nedsættes.

Indsats

Kommunen arbejder for målet ved 

  • at udpege hastighedsbelastende strækninger til politiets indsats med ATK (Automatisk Trafik Kontrol) på baggrund af bl.a. borgerhenvendelser, faglig vurdering og målinger
  • at deltage i kampagner, som ansporer til at sænke farten. Der arbejdes for at få omtale om deltagelse i kampagner i lokale medier og på kommunens hjemmeside og facebook-side
  • at der etableres byporte med røde bump og byskilte på høje standere til at tydeliggøre overgangen fra 80 km/t til 50 km/t
  • at etablere hastighedsdæmpende tiltag 
  • at gennemføre trafiksikkerhedsinspektioner, således at strækninger bliver mere sikre og at ulykker dermed forhindres eller at alvorsgraden reduceres
  • løbende at gennemføre trafikmålinger på vejnettet, for at få data om trafiktal og hastigheder 

Mange trafikulykker sker, fordi trafikanterne ikke tilpasser deres hastighed efter forholdene. Med stigende hastighed er der øget risiko for at føreren mister herredømmet over køretøjet og føreren har sværere ved at vurdere trafikken, vejens forløb, vejens omgivelser.

Der er også større risiko for at andre trafikanter fejlvurderer den hurtigkørendes hastighed. Bremselængden øges og risikoen for ulykker øges. Som følge af den højere hastighed er der mere mekanisk energi, der skal frigives ved en kollission - derfor vil skadesgraden ofte blive forøget med stigende hastighed. 

Monitorering af udviklingen i kørte hastigheder vil også give data for udviklingen i trafikmængden.