Projektkatalog

Projektkataloget fungerer som et beslutningsgrundlag, som gør det muligt at prioritere mellem de forskellige projekter, da der er beregnet et groft anlægsskøn og vurderet en skønnet effekt på de enkelte projekter.

Projekterne skal indarbejdes i budgetterne for de kommende år, idet realisering af større projekter ikke kan ske indefor de eksisterende økonomiske rammer. 

Projektkataloget omfatter fysiske forbedringsforslag på 15 udpegede lokaliteter på det kommunale vejnet. Ulykkesanalysen og borgerhenvendelser ligger til grund for udpegningen. Alle lokaliteterne er besigtiget og der er taget trafikmålinger. 

Hvert projektforslag er vist på en principskitse. I det tilhørende grove anlægsskøn er omkostninger til projektering og eventuel arealerhvervelse ikke indeholdt. Priserne indeholder ikke moms. 

Projektforslagenes effekt er vurderet med hensyn til besparelser af fremtidige ulykker, forbedring af oplevet tryghed og økonomi. Se effektvurderingen øverst til venstre.

Det er muligt at zoome i kortet og ved at klikke på en lokalitet, bliver man ført til projektforslaget