Sandagervej, Fjerritslev

Sandagervej er en del af den overordnede vejstruktur i Fjerritslev by. Vejen fungerer som fordelingsvej til de omkringliggende boligkvarterer, og som del af ringvej udenom centrum, hvor der er gennemkørselsforbud for lastbiler, og derfor er der en del tung trafik på Sandagervej.

Fjerritslev Skole ligger i den vestlige ende af Sandagervej og vejen er udpeget som skolerute, jævnfør skolevejsanalysen fra 2012.

Projektforslag

Der etableres enkeltrettede fællesstier langs med Sandagervej med fortovsbelægning inderst og cykelsti yderst. Stierne får en bredde af 2,5 m. Imellem fortov og cykelsti etableres et skel, som fx en ikke-dyb vandrende, der vil tilskynde trafikantarterne til at blive på deres eget spor og hjælpe blinde til bedre at erkende fortovets afgrænsning. 

Øst for Vandværksvej er der plads til at have en kørebanebredde på 6,7 m. Vest for Vandværksvej er der kun plads til at have en kørebanebredde på 6 m, da vejudlægget er smallere her og bebyggelsen går flere steder helt ud til bagkanten af fortovet.

Indsnævring af kørebanen vil medvirke til at sænke hastigheden.

Anslået pris: kr. 4.000.000

Ulykker og utryghed

I perioden 2010-2015 er der registreret 1 ulykke på Sandagervej ved Vandværksvej, hvor en bilist kørte ud fra Vandværksvej og påkørte en cyklist, der kom cyklende ad Sandagervej.

Der er kommet to henvendelser, der begge skriver om høj hastighed på Sandagervej og at det er svært at komme ud fra sidevejene pga. begrænset oversigt. Og at det er utrygt for skolebørn at cykle på Sandagervej. 

Trafikmåling

Sandagervej mellem Dalgasvej og Vandværksvej (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 35 km/t; 85-percentil: 47 km/t

Årsdøgntrafik: 1.340 køretøjer / 85 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 1.560 køretøjer / 111 cykler

Eksisterende forhold

Sandagervej er ca. 750 m lang med fortov i begge sider. Kørebanen er 7-8 m bred.