Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhed er ikke gratis. Omkostninger ved at gennemføre planen skal holdes op mod den ikke ubetydelige samfundsøkonomiske gevinst, som bedre trafiksikkerhed vil medføre. 

Hver ulykke er ikke kun en tragedie for den enkelte og de nærmeste omgivelser. For samfundet er der store omkostninger - fx hospitalsudgifter, tabt arbejdsindsats, forsinkelser på vejnettet - forbundet med trafikulykker, og dermed er der også en økonomisk gevinst at hente, hvis antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres. 

Den væsentligste forudsætning for mere sikker trafik er, at den enkelte trafikant tager ansvar for at færdes sikkert, herunder overholde færdselsloven, og vise hensyn og være agtpågivende. Haverikommissionen for vejtrafikulykker har påvist, at trafikanters fejl og uvaner har været medvirkende til mere end 90 % af de analyserede ulykker. 

Jammerbugt Kommune har tidligere også haft trafiksikkerhedsplaner, som fastlagde rammerne for trafiksikkerhedsarbejdet på kommunens veje. Kommunen ønsker fortsat at prioritere arbejdet med trafiksikkerhed mest hensigtsmæssigt, for at medvirke til at nå de nationale mål og for at opnå størst mulig effekt per investeret krone.

Målsætningen i Jammerbugt Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2012 var, at antallet af tilskadekomne personer på de kommunale veje skulle halveres inden 2020 i forhold til gennemsnittet i 2010-2011, som var 34 personer. I 2014 og 2015 var målsætningen allerede opfyldt, da antallet af personskader var henholdsvis 12 og 14.