Brøndumvej, Fjerritslev

Fjerritslev Skole ligger op ad Brøndumvej, som er indfaldsvej til Fjerritslev, der forbinder byen med Vesterhavet og sommerhusområderne fra Kollerup til Thorupstrand.

Forholdene på Brøndumvej kan forbedres, så forholdene bliver mere hensigtsmæssige både for ankomst og afgang fra skolen og for færdslen mellem skole og idrætsfaciliteter på den østlige side af vejen. 

Projektforslag

Der etableres en hævet flade i krydset fra Brøndumvej ind til fritidscentret, der også hæver fodgængerfeltet foran skolen, som tillige gøres bredere.

De eksisterende aflæsningspladser ud for skolen langs med Brøndumvej fjernes, for at sikre forhold for cyklister i vestlig side af Brøndumvej, for at mindske uhensigtsmæssige U-vendninger og lignende på Brøndumvej og for at oversigten ved fodgængerfeltet forbedres. 

Parkeringspladsen ved hallen udvides med et ”Kys & Kør”-anlæg til hurtig afsætning af skolebørn, der bliver kørt i skole af deres forældre. Og der etableres flere parkeringspladser i forbindelse hermed. Herfra etableres fortov direkte til fodgængerfeltet. Det er hensigten, at der derved mindskes motoriseret færdsel gennem fodgængerfeltet. 

Der etableres en cykelsti, som forbinder det eksisterende stisystem bag hallen direkte til forgængerfeltet udenom parkeringsarealerne ved hallen. 

Ved forgængerfelterne på Brøndumvej og på Borups Allé opsættes torontoblink til ekstra markering af felterne.

Der etableres endnu en hævet flade på Brøndumvej ca. 300 m længere mod nord for at tydeliggøre stien, der kommer ud på østsiden af Brøndumvej, syd for Skovbrynet. Og for at medvirke til at sænke hastigheden på vej ind i byen. 

Anslået pris: kr. 1.600.000 

Fjerritslev Skole er blevet forelagt projektforslaget, og de er meget positive. De foreslår at der markeres en cykelbane foran skolen, gerne i en tydelig farve.

Ulykker og utryghed

Der er i perioden 2010-2015 registreret én ulykke med en voksen cyklist, der blev påkørt i minirundkørslen Brøndumvej-Sandagervej. 

Det er kommet en borgerhenvendelse om at forholdene på Brøndumvej foran skolen bør forbedres. 

Trafiktælling

Brøndumvej umiddelbart nord for skolen (december 2015)

Gennemsnitshastighed: 44 km/t; 85-percentil: 55 km/t.

Årsdøgntrafik: 1140 køretøjer / 85 cykler

Hverdagsdøgntrafik: 1370 køretøjer / 52 cykler

Eksisterende forhold

På Brøndumvej er der fortov i begge vejsider og stiplede brede kantbaner, der kan anvendes af parkerede biler. Der er standsningsforbud i begge sider af vejen ud for skolen, dog med mulighed for af- og pålæsning på skoledage kl. 7-9 i bånd langs skolen. 

Kørebanen er 6 m bred. Der er skiltet med U-vending forbudt fra syd. Der er en opbygget en ca. 50 m lang 0,3 m bred midterhelle lige nord for fodgængerfeltet for at forhindre U-vendinger. 

Der er en minirundkørsel i krydset ved Sandagervej. Der er opsat chikaneanlæg ca. 200 m nord for skolen.

Detaljer ved Fritidscentret

Statisk kort

Brøndumvej - større billede

Statisk kort