Regler for nye kloakker

Funktionskrav

Som udgangspunkt vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande, der bliver fornyet efter 2010, gælde, at regnbetingede oversvømmelser af terræn, der skyldes manglende kapacitet i kloakken, gennemsnitligt ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separat kloakerede områder.

Fuldtløbende kapacitet i ledninger

Der accepteres fuldtløbende vandføring i fællesledninger gennemsnitligt 1 gang hvert andet år (n=½) og 1 gang hvert år for regnvandsledninger (n=1).

Opstuvning til terræn

Der accepteres opstuvning til terræn gennemsnitligt 1 gang hvert 10. år (n=1/10) for fællessystemer og 1 gang hvert 5. år (n=1/5) for regnvandssystemer.

Dimensionsgivende regn

I henhold til anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27-30 anvendes forskellige dimensionsgivende regnskyl afhængig af beregningsniveau:

Niveau 1:

Den rationelle metode anvendes ved dimensionering af mindre kloaksystemer. De dimensionsgivende regnintensiteter bestemmes på baggrund af Skrift 30.

Dimensionsgivende regnintensiteter kan bestemmes til:

Kloaksystem Gentagelsesperiode

Regnintensitet

(l/s/red. ha)

Fællessystem  T = 2 år 140
Separatsystem T = 1 år 112

Tabel 7.1 Dimensionsgivende regnintensiteter.

 Niveau 2 + 3:

Ved dimensionering af større kloaksystemer skal der foretages beregning med dynamisk model med enten CDS-regn eller historiske regnserier som inddata.

 

Sikkerhedsfaktorer

I Skrift nr. 27-30 fra Spildevandskomiteen anbefales følgende sikkerhedsfaktorer indarbejdet i dimensioneringen:

 

Statistisk usikkerhed:       op til 1,3 (beregningsniveau 1)                                                                                    op til 1,2 (beregningsniveau 2 og 3)

Forøget regnintensiet (som følge af klimaændringer):

                                   op til 1,2 (gentagelsesperiode 2 år)

                                   op til 1,3 (gentagelsesperiode 10 år)

                                   op til 1,4 (gentagelsesperiode 100 år)

Øget fortætning i oplandene:

                                   op til 1,1

Ved kloakering af nye områder og sanering af eksisterende kloaksystemer skal valg af sikkerhedsfaktorer vurderes nærmere i det konkrete projekt.

Forsyningen vil løbende vurdere, om der er behov for at revurdere sikkerhedsfaktorerne.

For de planlagte kloakoplande er befæstelsesgraden sat til følgende:

Tæt-lav boligområde 40%

Åben-lav boligområde 30%  

Etageboligområde 50%

Centerområde 80%

Erhvervsområde 60 %