Tilslutningsret og -pligt

Der er tilslutningsret og -pligt for en ejendom, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Pligten gælder såvel for eksisterende ejendomme, der umiddelbart kan tilsluttes, som for nye ejendomme. Kommunen har kompetencen til at kræve tilslutning og afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Tilslutningspligten gælder alene for ejendomme, der er omfattet af et i spildevandsplanen godkendt kloakopland.

Ved nyudstykkede ejendomme etablerer Forsyningen skelbrønde, der sættes ca. 1 meter inde på grunden. Ved bestående ejendomme anbefales det, at grundejeren ved fornyelse af ejendommens kloakker selv sørger for etablering af skelbrønde. Skelbrønde kan med kommunens skriftlige tilladelse etableres udenfor skellet f.eks. i fortove, hvis ejendommens facade er ført helt frem til skel.

Både nye og gamle skelbrønde er en del af ejendommens private afløbssystem og det er grundejerens ansvar at drive og vedligeholde disse.

I områder der er fælleskloakerede er det tilladt at tilslutte omfangsdræn for bygninger til ejendommens afløbssystem. I områder der er separat kloakerede skal tilslutningen ske til ejendommens regnvandskloak. I områder som er spildevandskloakerede er det ikke tilladt at tilslutte omfangsdræn til kloaksystemet. Tilslutning af anden form for drænvand må kun ske i særlige tilfælde og kræver kommunens og Forsyningens skriftlige tilladelse.

For ejendomme med septiktank, køkkenbrønde og lignende installationer skal ejeren i forbindelse med tilslutningen til Forsyningens spildevandsanlæg sørge for at sløjfe disse installationer eller ombygge dem til gennemløbsbrønde. Køkkenkværne er ikke tilladt som en del af ejendommens interne afløbsinstallationer.

Kloakarbejder i forbindelse med en ejendoms tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg, skal efter loven udføres af en autoriseret kloakmester. Det samme gælder for nyanlæg og reparationer af kloakanlæg på en ejendom.

I henhold til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg m.v. i Jammerbugt Kommune, skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag ved ejendommens tilslutning, et årligt fast bidrag samt et årligt vandafledningsbidrag, der afregnes efter målt eller skønnet vandforbrug. Bidragene fremgår af Forsyningens betalingsvedtægt og takstblad.