Søernes tilstand

På nuværende tidspunkt er tilstanden af de fleste større søer i Jammerbugt Kommune ukendt. Enkelte søer overholder den fremtidige målsætning angivet i Vandområdeplanerne. For enkelte søer er det angivet, at den miljømæssige tilstand er moderat eller ringe.

Søerne i Jammerbugt Kommune belastes generelt ikke af spildevandsudledninger fra Forsyningen. Dette gælder dog ikke for Nols Sø, som belastes af en regnbetinget udledning fra et fælleskloakeret opland og fra separatkloakeret opland.