Udtræden af Forsyningen

Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er grundejeren forpligtet til for egen regning at tilslutte ejendommens spildevand samt tag- og overfladevand til Forsyningens kloak, når der er ført kloakstik frem til skel eller skelbrønde.

Er det forudsat i spildevandsplanen, at en ejendom har ret til afledning af tag- og overfladevand kan denne ret ikke fratages ejendommen, men der kan indgås en aftale mellem ejeren og kommunen om, at afledning af tag- og overfladevand kan ændres til anden form for bortskaffelse f.eks. ved nedsivning på egen grund.

Udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling, da Forsyningen allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække. Der kan dog i visse situationer blive tale om, at Forsyningen foretager en tilbagebetaling ved udtræden eller kræver økonomisk kompensation for at acceptere udtræden. Tilladelse til hel eller delvis (tag- og overfladevand) udtræden af Forsyningen, kan meddeles af kommunen under forudsætning af:

  • at det er i overensstemmelse med spildevandsplanen
  • at der er enighed herom mellem grundejer og kommunen
  • at Forsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt
  • at Forsyningens anlæg stadig kan fungere teknisk forsvarligt

Ophævelse af tilslutningspligten forudsætter samtidig, at der er meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse af spildevandet og/eller af tag- og overfladevandet.

Hel- eller delvis ophævelse af tilslutningspligten skal indføres i spildevandsplanen, således at det fremgår, hvilke ejendomme der er tilsluttet kloakken og i hvilket omfang de er tilsluttet. Der er i Jammerbugt Kommune ikke planlagt områder med hel- eller delvis ophævelse af tilslutningspligten for ejendomme.

De nærmere betingelser for udtræden fremgår af Jammerbugt Forsyning A/S’s betalingsvedtægt for spildevandsanlæg m.v.