Revision af planen

De væsentligste ændringer i denne spildevandsplan i forhold til den tidligere spildevandsplan, er spildevandsindsatsen i det åbne land og i 32 oplande er indsatsen gennemført.

Fjerritslev, Halvrimmen, Saltum, Hune, V. Hjermitslev, Brovst og Skovsgaard er udpeget til omkloakering fra fælleskloak til separat kloak.

Kloakarbejdet i Halvrimmen og Fjerritslev forventes afsluttet i henholdsvis 2022 og 2027. Efter endt separatkloakering i Halvrimmen forventes opstart på separatkloakering i en af følgende byer: Saltum, V. Hjermitslev, Hune, Brovst eller Skovsgård.

Der er endvidere foretaget ændringer i kortmaterialet således, at kortene stemmer overens med de faktiske forhold.

Planen er udarbejdet under hensyntagen til forventede kloakeringer af fremtidige områder i henhold til Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune.

Spildevandsplanen skal revideres, når der foreligger væsentlige ændringer i planens forudsætninger.