Udledning af renset spildevand

I Jammerbugt Kommune er der følgende renseanlæg med en kapacitet over 30 PE som ejes af Forsyningen.

Renseanlæg

Type Kapacitet (PE)

Fjerritslev

MBNDK 14.000

Attrup

MBNDK 22.000

Pandrup

MBNDK 39.900

Gjøl

MBK

1.400

M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning).
B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof).
N: Nitrifikation (biologisk fjernelse af ammonium/ammoniak-kvælstof)
D: Denitrifikation (biologisk fjernelse af kvælstof)
K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning).

Tabel 4.1 Forsyningsrenseanlæg

 

Spildevandsslam fra Forsyningens 4 renseanlæg behandles ved udbringning på landbrugsjord. I tilfælde af at det ikke er muligt at udbringe slammet på landbrugsjord, vil slammet blive håndteret ved forbrænding eller deponering.

Der produceres årligt følgende slammængder fra anlæggene:

Renseanlæg Slammængder i ton
Pandrup 3.150
Attrup 2.200

Tabel 4.2 Gennemsnitlig slammængde på Forsyningens renseanlæg.

Slammet fra Gjøl renseanlæg transporteres til Pandrup renseanlæg for videre behandling. Slammet fra Fjerritslev renseanlæg transporteres til Attrup renseanlæg for videre behandling.

Renseanlæggene tilføres endvidere slam fra tømningsordningen for bundfældningstanke i Jammerbugt Kommune.

Planlagte forhold

Slam påtænkes fortsat afhændet ved udbringning på landbrugsjord. Der kan dog opstå forhold som gør, at slam afhændes på anden vis, f.eks. forbrænding eller deponering på godkendt anlæg.