Ejendommes interne kloakering

Alt nybyggeri i Jammerbugt Kommune anbefales udført med separatkloak eller spildevandskloak. Det vil sige med separate kloakledninger for henholdsvis hus- og industrispildevand og tag- og overfladevand (regnvand).

Jammerbugt Kommune er positiv indstillet overfor lokal nedsivning af tag- og overfladevand, og hvor jordbundsforholdene giver mulighed for nedsivning, må grundejerne gerne etablere lokal nedsivning af regnvand.

Ved større ombygning eller sanering af bestående ejendom, anbefales at ejendommens kloakker udføres som separatkloak eller spildevandskloak. Er kloakeringen i det pågældende kloakopland udført som fælleskloak, skal ejendommens spildevandskloak og regnvandskloak samles i ejendommens skelbrønd.

Disse forhold gælder særligt for områder, som i spildevandsplanen er udlagt til omkloakering fra fællessystem til separatsystem.