Indledning

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Jammerbugt Kommune. I nævnte bestemmelse samt i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (Bek. nr. 2292 af 30. december 2020) er fastsat, hvad en spildevandsplan skal indeholde. Derfor har kommunen udarbejdet følgende Spildevandsplan 2020-2025.

I Spildevandsplanen gør Kommunalbestyrelsen rede for status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden november 2019, og planbeskrivelsen dækker årene 2020-2025.

Spildevandsplan 2020–2025 skal erstatte den tidligere gældende Spildevandsplan 2015–2020 for Jammerbugt Kommune og tillæg nr. 1 ang. regnvandsbassin i Halvrimmen.

Kommunalbestyrelsens forslag til “Spildevandsplan 2020-2025” har efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen været sendt i offentlig høring fra den 15/9 2020 til den 10/11 2020. Forslaget til spildevandsplan blev samtidig med offentliggørelsen sendt til Miljøstyrelsen til orientering. I offentlighedsfasen har det været muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer, at kommentere det fremlagte forslag over for Kommunalbestyrelsen. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden, som gav anledning til ændringer i forslaget til spildevandsplanen.

Vedtagelsen af planen offentliggøres på kommunens hjemmeside og i lokalaviserne. Kommunalbestyrelsen har vedtaget spildevandsplanen, og den er dermed Jammerbugt Kommunes juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven §32, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevands­plan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.

Kortmateriale forefindes elektronisk og kan ses på kommunens hjemmeside.

www.jammerbugt.dk