Belastning fra renseanlæg og regnbetingede udløb

I tabel 3.1 er vist de udledte mængder i 2019 fra renseanlæg i kommunen. Mængderne er beregnet på baggrund af analyserne til egenkontrol.

Renseanlæg Vandmængde (m3) COD (kg)

Tot-N (kg)

Tot-P (kg)

Pandrup 3.172.434 83.541 19.529 597
Attrup 1.505.102 39.509 5.718 326
Fjerritslev 1.220.510 27.767 5.757 429
Gjøl 103.202 2.279 732 30
I alt 6.001.248 153.096 31.736 1.382

Tabel 3.1 Udledning fra Forsyningens renseanlæg i år 2019.

 

Spildevandsplanens kortbilag indeholder en detaljeret kortlægning af alle eksisterende udløb og udløbstyper. Opgørelsen af udløbsmængder og tilknyttede arealer fremgår af bilag 2: Udløbsskemaer.

De mest betydende miljømæssige forhold i forbindelse med regnbetingede udløb udgøres af følgende:

  • For både fælles og separate udløb gælder, at kraftigt forhøjede vandføringer til vandløb, vil kunne medføre erosion af vandløbet, herunder at dele af vandløbets brinker og bund løsrives og endvidere at der flyttes og aflejres sand i vandløbet. Dette kan påvirke vandløbets fysiske tilstand, forløb samt dyre- og plantelivet.
  • Overløb fra fælleskloak kan give æstetiske og bakteriologiske/hygiejniske problemer (papirrester og colibakterier).
  • Overløb fra fælleskloak kan indeholde organisk stof i en størrelsesorden, som kan medføre iltsvind i vandløb.
  • Regnbetingede udledninger indeholder kvælstof og fosfor, som medvirker til forøget algevækst i vandområder. Koncentrationen af næringsstoffer er højere i overløbsvand fra fællessystemer end i separat overfladevand. Alligevel kan overfladevand fra separatudløb bidrage med væsentlige mængder næringsstoffer, da der er tale om større vandmængder.

 

I den efterfølgende tabel er angivet den samlede beregnede årlige belastning af recipienter fra regnbetingede udløb. Vandmængderne fra udløb på fælleskloak er beregnet ud fra et konkret år (2019).

Vandmængde m3/år Organisk stof (BOD kg/år) Kvælstof (Tot-N kg/år) Fosfor (Tot-P kg/år)
2.654.645 19.246 6.665 978

Tabel 3.2 Den samlede belastning fra regnbetingede udløb.

 

Kvælstof fra regnbetingede udledninger udgør kun en lille del af den totale kvælstofbelastning til vandmiljøet, da specielt natur- og markbidraget er relativt stort.

Fosfor fra regnbetingede udledninger kan udgøre en væsentlig del af det samlede fosforbidrag, i de situationer, hvor bidraget fra de øvrige fosforkilder ikke er dominerende.