Igangværende og planlagte tiltag

Der er ingen planlagte ændringer omkring Forsyningens renseanlæg. Anlæggene tilpasses løbende til belastningen, således at de til enhver tid gældende udlederkrav overholdes.

Miljøstyrelsen havde ved tilsynet de seneste år ikke bemærkninger til driften af renseanlæggene. Renseanlæggene fungerer tilfredsstillende og overholder udlederkravene.

Der er generelt ikke problemer med recipienterne i relation til de regnbetingede udledninger fra afløbssystemerne i kommunen.

I Vandområdeplanerne er der udpeget følgende regnbetingede udløb, hvor der bør ske indsats for at opnå målopfyldelse i recipienten:

  • Fjerritslev – overløb fra fælleskloak syd for Industrivej (udløb A17UR og A59.1)
  • Pandrup – overløb fra fælleskloak ved Sigsgaardsvej (udløb PU7)
  • Skovsgaard – overløb fra fælleskloak (udløb B6, B7, B7A og B8)
  • Øster Svenstrup – overløb fra fælleskloak (udløb B5)

Der vil løbende være behov for at følge påvirkningsgraden og for at iværksætte relevante indsatser for at begrænse påvirkningerne af vandløbene fra regnbetingede udløb, overløbsbygværker og regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande.

Alle planlagte regnbetingede udløb vil blive krævet udført med renseforanstaltninger (anordninger til bl.a. fjernelse af ristestof og tilbageholdelse af flydestoffer samt sandfang) og nødvendigt forsinkelsesbassin efter en nærmere vurdering.

I Regionplan 2005 og i Vandplan 2015-2021 er der udpeget en række vandløbsoplande, hvor målsætningen for vandløbet eller sø ikke er opfyldt. Her bidrager spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse i det åbne land til den manglende målopfyldelse.