Vandløbenes tilstand

Vandløbenes økologiske tilstand fordeles i Vandområdeplanerne i tilstandsklasserne: Høj, God, Moderat, Ringe, Dårlig, Ukendt, idet miljømålet er opfyldt ved tilstandsklassen Høj eller God.

Tilstanden i vandløbene vurderes i udvalgte stationer i vandløbene. Beskrivelse af tilstanden indeholder en vurdering af de fysiske forhold og bedømmelse af faunaklassen (DVFI). I nogle vandløb er der foretaget tilstandsvurdering ved flere stationer, og i andre vandløb har det ikke været muligt at foretage tilstandsvurdering.

Det er i forbindelse med udledninger fra renseanlæg, regnbetingede udledninger og udledning af spildevand i det åbne land, at vandløb kan påvirkes af spildevand.

For Forsyningens renseanlæg findes i forbindelse med udledning af det rensede spildevand ikke problemer med opfyldning af målsætning for vandløbene.

Dette gælder generelt også for Forsyningens regnvandsbetingede udledninger. I Statens Vandområdeplaner er der dog udpeget et mindre antal regnbetingede udledninger, hvor der bør ske en indsats.

I relation til den kommende indsats med forbedret spildevandsrensning i det åbne land, findes generelt ikke målopfyldelse i vandløbene. I disse vandløbsoplande har Jammerbugt Kommune kortlagt afløbsforhold og der kan blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning til ejendomme med udledning til de pågældende vandløb.

Hvis de fysiske forhold i vandløbene er dårlige er der en tendens til, at målsætningen ikke er opfyldt. I forbindelse med kommunens vedligeholdelse af vandløbene arbejdes der målrettet med at forbedre miljøforholdene i vandløbene ved at foretage miljøvenlig/skånsom grødeskæring og oprensning. Endvidere forbedres miljøforholdene i vandløbene gennem vandplanindsatserne ved at fjerne spærringer, restaureringer og åbning af rørlægninger.

Kommunens vandløb vedligeholdes jævnfør gældende regulativer og dette gælder både grødeskæring og egentlig oprensning til sikring af vandafledning.