Kloakerede oplande - status og plan

De kloakerede byområder i Jammerbugt Kommune udgør ultimo 2019 ca. 3.100 ha. I Kommunens Helhedsplan er der udlagt arealer til nye bydele og en del af disse områder er medtaget som planlagte kloakoplande i spildevandsplanen.

Fordelingen af kloakeringsprincip fremgår af nedenstående skema for status og for plansituationen:

Kloakeringsprincip

Status (arealstørrelse i ha)

Fælleskloakeret  673
Separatkloakeret 1173
Spildevandskloakeret 1200
I alt 3046

Tabel 4.5 Kloakeringsprincip, status og plan

Oplysninger omkring oplande og udløb i status og i plan er beskrevet i skemabilag for de enkelte byer og på kort.

For landsbyer gælder der generelt, at der kan ske udfyldning med boliger og mindre erhverv indenfor landsbyafgrænsningen i henhold til kommunes Helhedsplan.

De enkelte oplande indbyrdes afledningsforhold og sammenhæng gennem transportledninger mv. er kort beskrevet nedenfor.

 

Oplandet til Fjerritslev Renseanlæg

Oplandet Thorup Strand ledes via Vester Thorup og Klim til afløbssystemet syd for Fjerritslev, som samler spildevandet fra Slettestrand, Kollerup, Brøndum og Fjerritslev inden det ledes mod syd. Undervejs opsamles spildevand fra Gøttrup, Ørebro, Korsholm, Skerping, og Husby inden det når Fjerritslev Renseanlæg. Fra øst kommer afledningen fra Skræm via Bonderup, Trekroner sammen med tilledningen fra Haverslev, Bejstrup og Manstrup til renseanlægget.

Oplandet til Attrup Renseanlæg

Afledningen fra nord omfatter Sandmosen, Krogen og Bratbjerg som samles ved Tranum, hvorfra det ledes videre via Brovst mod syd. Spildevandet fra Arentsminde og Halvrimmen ledes til Brovst og via Torslev og Kokkedal til renseanlægget. Spildevandet fra Øster Svenstrup og Skovsgård ledes til Torslev. Fra øst modtages spildevand fra Hammershøj via Vesterby til Attrup Renseanlæg

Oplandet til Pandrup Renseanlæg

Fra Pandrup og Rødhus ledes spildevandet til Pandrup Renseanlæg. Fra vest ledes spildevandet fra Moseby via Kås til renseanlægget i Pandrup. Fra nordvest kommer afledningen fra Blokhus via Hune til renseanlægget. Fra nord ledes spildevandet fra Grønhøj via Ingstrup og Vester Hjermitslev til Sdr. Saltum. Her møder det afledningen fra Fårup/Dommerborg og Saltum, inden det ledes til Pandrup Renseanlæg.

Spildevandet fra Birkelse, Ryå, Nørhalne, Biersted og Aabybro pumpes til Pandrup Renseanlæg via pumpestation ved det tidligere Aabybro Renseanlæg.

Oplandet til Gjøl Renseanlæg

Gjøl Renseanlæg modtager spildevandet fra Gjøl.