Resume

Spildevandsplan 2020-2025 for Jammerbugt Kommune erstatter den tidligere Spildevandsplan 2015-2020. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over planlagte aktiviteter og investeringer inden for spildevandsområdet i Jammerbugt Kommune i løbet af planperioden, ligesom den også beskriver de nuværende forhold. De væsentligste fremadrettede aktiviteter i denne spildevandsplan er beskrevet nedenfor.

En række projekter søges gennemført for at forbedre vandkvaliteten i vandløb og/eller for at minimere risikoen for oversvømmelse af kældre og terræn samt for at begrænse gener fra kloaksystemet. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:

  • Separatkloakering i Fjerritslev og Halvrimmen
  • Etablering af bassinanlæg i forbindelse med regnbetingede udløb
  • Renovering af pumpestationer
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Når kloakanlæg renoveres, etableres den nye kloak som separat- eller spildevandskloak. Når nye områder kloakeres, vurderes der i hvert enkelt tilfælde om der er mulighed for lokal nedsivning af tag- og overfladevand.

Klimatilpasningsplanen har kortlagt områder hvor der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med bl.a. kraftig regn og denne viden inddrages i forbindelse med spildevandsplanlægningen.