Planens indhold

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Jammerbugt Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Forsyning A/S og Jammerbugt Kommune.

Som følge af vandsektorloven er Jammerbugt Forsyning A/S udskilt i en selvstændig enhed, der varetager drift og anlæg på det forbrugerfinansierede område. Jammerbugt Kommune er spildevandsmyndighed og dermed ansvarlig for spildevandsplanlægningen.

Som følge af vandsektorloven skelnes der ikke mellem offentlige og private spildevandsanlæg, men mellem spildevandsanlæg, der ejes og drives af et spildevandsselskab og andre spildevandsanlæg.

Spildevandsplan 2020–2025 for Jammerbugt Kommune omfatter alle Jammerbugt Forsyning A/S’s spildevandsanlæg og andre spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg.

Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af Jammerbugt Forsyning A/S’s spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år 2025. Spildevandsplanen erstatter den hidtil gældende spildevand­splan.

I perioden 2020–2025 vil indsatsen bl.a. blive koncentreret omkring følgende hovedområder:

  • Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med Helhedsplan og lokalplaner
  • Separatkloakering og spildevandskloakering
  • Sanering af kloaksystemet for at sikre kloakkens funktion fremover
  • Forbedring af spildevandsrensningen fra bebyggelser i det åbne land
  • Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb

Spildevandsplanen forholder sig til ændrede nedbørsmønstre og er dermed en del af kommunens samlede klimaindsats.

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Helhedsplan, Vandområdeplaner og lovgivningen i øvrigt.

Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For henholdsvis status- og plansituationen er der for hver by udarbejdet skemabilag, der beskriver de enkelte kloakoplande samt udledte mængder til vandløb, søer og fjorde. Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg.

Jammerbugt Forsyning A/S vil i det følgende ofte blot blive benævnt som Forsyningen.

Spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg vil i det følgende blive benævnt som Forsyningens spildevandsanlæg.