Tilslutning til Forsyningens afløbssystem

Inden for kloakeret opland

Forsyningen anviser tilslutningspunkt til Forsyningens afløbssystem. Stikledninger, der forbinder de tilsluttede ejendomme til Forsyningens afløbssystem, er opdelt i en del tilhørende Forsyningen og en privat del. Med enkelte undtagelser tilhører stikledninger Forsyningen frem til skel ved de tilsluttede ejendomme. Fra skel og ind til huset er stikledningen lodsejerens ejendom. Forsyningen ejer, driver og vedligeholder sin del af stikledningen, mens den øvrige del er husejerens ansvar.

Der gælder følgende administrative praksis for henholdsvis eksisterende og nye tilslutninger:

  • Eksisterende tilledninger. Belastningen af Forsyningens afløbssystem fra den enkelte grund under dimensionsgivende regn må ikke øges i forhold til det nuværende niveau. Der skal således kompenseres for udvidelser og /eller ændringer af bebyggelse og befæstede arealer, som forøger afledningen af overfladevand til Forsyningens afløbssystem, via lokal forsinkelse. Alternativt kan overfladevand bortskaffes lokalt på egen grund efter gældende retningslinjer.

  • Nye tilledninger (fra hidtil ikke kloakerede områder). Disse tilledninger fra bebyggede og befæstede områder, herunder veje, til Forsyningens afløbssystem, vil blive vurderet i de enkelte tilfælde under sagsbehandlingen.

  •  Nye tilslutninger. Tilslutningspunktet (kote og geografisk placering) skal sikre, at en grundejer kan aflede sit spildevand fra stueplan – og kun fra stueplan – via gravitation. Hvis en grundejer ønsker at aflede sit spildevand fra et lavere plan, er det grundejeren selv, der må foranledige, anlægge, vedligeholde og bekoste foranstaltninger hertil. Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 ”Betalingsregler for spildevandsanlæg”.

 

Uden for kloakeret opland

Uden for kloakeret opland kan Forsyningen efter særskilt aftale give tilladelse til at ejendomme tilsluttes Forsyningens afløbssystem.

For disse ejendomme må der kun afledes separat spildevand (og der må ikke afledes regnvand) til Forsyningens afløbssystem. Husejeren etablerer, ejer, driver og vedligeholder selv ledningen frem til det efter aftalen fastsatte tilslutningssted. I bilag 5 er angivet alle enkeltbeliggende ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens afløbssystem.