Bilag 4 Screening for miljøvurdering

Skemaet omfatter kriterierne fastsat i Miljøvurderingsloven.

Klima    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
CO2 udledning Mindre væsentlig Er hovedsagelig proportional med energiforbruget på bl.a. renseanlæg og pumpestationer
Energiforbrug Mindre væsentlig

Der er ikke lagt op til ændringer i renseanlægsstrukturen i planperioden. Separatkloakeringer- og spildevandskloakeringer vil medføre, at der skal pumpes mindre mængder af regnvand til renseanlæggene, hvilket vil medføre en energigevinst.

Behov for klimtilpasnig Væsentlig

Nye kloakker og saneringer af eksisterende kloakker baseret på funktionspraksis, hvor der indarbejdes sikkerhedstillæg i dimensioneringen for at tage højde for mere volumenrige og højntensive regn. I planlagte separatkloakerede områder etableres der forsinkelsesbassiner på regnvandsudløbene for at reducere den hydrauliske belastning. 

I nye byområder vil der, hvor det er muligt blive gjort brug af muligheden for at nedsive overfaldevand.

Ressourcer    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Råstoffer Mindre væsentlig Ved separatkloakeringer vil kemikalieforbruget til fældning af fosfor aftage, idet fosfor i overfladevand ikke skal behandles
Vandforbrug Mindre væsentlig Vandforbruget forventes stabilt i planperioden
Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mm Mindre væsentlig

Bortskaffelse af slam.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsområder til almene vandværker søges friholdt for spildevandsslam via følgende to indsatser:

Information til de landmænd, der har arealer i indsatsområdet om ikke at anvende spildevandsslam som jordforbedringmiddel.

Jammerbugt kommune vil arbejde for at indgå aftaler med egne leverandører om ikke at sprede spildevandsslam i områder med særlige drikkevandinteresser.

 

Arealressourcen (arealforbrug) Mindre væsentlig Anlæg af regnvansbassiner medfører forbrug af areal. Landbrugjord betragtes som en begrænset ressource. Integrering i grønne områder via lokalplaner.
Vand    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Udledning af spildevand   se nedenstående punkt
Overfaldevand (påvirkning af hav, vandløb, vådområder) Væsentlig

Byudvikling vil medføre mere spildevand til renseanlæg og dermed alt andet lige en større udledning. Byudviklingen i planperioden forventes at være begrænset og dermed vurderes udledningen for renseanlæggene ikke at stige væsentlig.

Separering og renovering af kloaksystem vil reducere overløb fra fælleskloak og reducere belastning på renseanlæg.Såfremt der etableres forsinkelsesbassiner vil den hydrauliske belastning på recipienterne reduceres, og der vil også ske en tilbageholdelse af forurenende stoffer i bassinerne.

Spildevandskloakering vil reducere overløb fra fælleskloak og reducere belastning på renseanlæg og den hydrauliske belastning på vandløb og søer vil ikke øges.

Separatkloakering vil medføre øget belastning af Limfjorden med næringssalte.

De planlagte kloakanlæg giver ikke væsentlige påvirkninger, idet de samlede udledninger til Limfjorden udgør en meget lille andel af de samlede næringsstofudledninger.

Uhensigtsmæssige recipientpåvirkninger forårsaget af spredt bebyggelse vil blive reduceret, idet ejendomme i de udpegede området skal have forbedret spildevandsrensningen og påbud forventes givet inden udgangen af 2020. Det vil også medføre en mindre reduktion i stofudledningen.

Grundvandsforhold (herunder drikkevandsinteresser) Mindre væsentlig 

Potentiel konflikt mellem ønske om at nedsive overfladevand i byområder og beskyttelse af grundvandet.

Potentiel konflikt mellem nedsivning af spildevand i det åbne land og grundvandbeskyttelse.

Indvindingsoplande søges friholdt for nedsivning. I en radius på 300 m fra vandværksboringer må nye nedsivningsanlæg ikke etableres. Der give ikke dispensation til nedsættelse af afstandskravet.

Prioritering af kloaksanering i relation til grundvandsbeskyttelse (udsivning fra utætte kloakker.

 Jord    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Eksisterende jordforureninger Uvæsentlig Ingen indvirkninger
Risiko for forurening   Se under grundvandsforhold ovenfor
 Luft    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Luftforurening, herunder støv og lugt Mindre Væsentlig Ingen ændringer som følge af planen
Emissioner (partikler) Uvæsentlig Ingen indvirkninger
 Støj    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering  Bemærkninger
 Støj fra omgivelser  Uvæsentlig Ikke relevant
Støj på omgivelser Mindre væsentlig Ingen ændringer som følge af planen
Landbrug    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
 Påvirkning af landbrug Mindre væsentlig  Etablering af forsinkelsesbassiner udenfor byområder kan medføre påvirkning af landbrugsareal
 Trafik    
Planens betydning for/påvirkning  Vurdering Bemærkninger
Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning og fremkommelighed) Mindre væsentlig Ikke relevant - kun ved anlægsarbejde
Trafikale konsekvenser på omgivelserne Uvæsentlig Ikke relevant
Trafiksikkerhed uvæsentlig Ikke relevant
Trafikstøj Uvæsentlig Ikke relevant
Natur    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Natura 2000 områder Mindre væsentlig Se vurdering af påvirkning af ovrefladevand. Der planlægges ikke etableret bassiner og teknisk anlæg i Natura 2000 områder
Bilag IV arter Mindre væsentlig Bilag IV arter kan evt. finde indpas i regnvandsbassiner. Oprensning af regnvandsbassiner kan give konflikter
§3 arelaer Mindre væsentlig

Nye forsinkelsesbassiner kan blive placeret i nærhed af §3 arelaer. Nye forsinkelsesbassiner kan blive til §3 - afhænger af anlægstypen (betonanlæg kontra naturligt).

Der planlægges ikke etableret bassiner og tekniske anlæg på §3 arealer.

Skovarealer Uvæsentlig Ikke relevant
Flora og fauna   Vurderes under påvirkning af overfladevand
Spredningskooridorer Mindre væsentlig Kun relevant ved nyanlæg - placering af forsinkelsesbassiner
Lavbundsarealer Mindre væsentlig Placering af tekniske anlæg. Nedsivning af spildevand fra spredt bebyggelse i  potentielle vandområder.
Landskab    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Fredede arealer   Vurderes i forbindelse med placering af fremtidige kloakanlæg
Bygge- og beskyttelseslinjer   Samme som ovenfor
Geologisk værdifulde områder   Samme som ovenfor
Kystnærhedszonen   Ikke relevant
Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur   Relevant ved placering f anlæg som f.eks forsinkelsesbassiner
Grønt bymiljø og rekreative områder   Indarbejdelse af regnvandshåndtering i de grønne områder 
Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold)   Mindre relevant
Kulturarv og kulturmiljøer    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Fredede og bevaringsværdige bygninger Uvæsentlig Ikke relevant
Værdifulde kulturmiljøer Uvæsentlig Ikke relevant
Kirkeindsigtsområder Uvæsentlig Ikke relevant
Fortidsminer  Mindre væsentlig Kan være relevant ved nye anlæg
Befolkning og samfund    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Erhvervsliv (herunder detailhandel) Uvæsentlig  Ikke relevant
Materielle goder Uvæsentlig  Ikke relevant
Sundhed (friluftsliv og rekreative interesser) Mindre væsentlig Separatkloakering vil medføre at færre borgere risikerer at blive udsat for konkakt med spildevand som følge af f.eks. kælderoversvømmelser
Svage grupper (tilgængelighed for handicappede) Uvæsentlig  Ikke relevant
Sociale forhold Mindre Væsentlig Separatkloakering af tidligere fælleskloak vil medføre en ikke ubetydelig udgift for de enkelte grundejere. Forbedret spildevandsrensning i det åben land vil medføre udgift for de berøre ejendomme.
Utryghed/kriminalitet Uvæsentlig  Ikke relevant
Vindforhold (turbulens) Uvæsentlig  Ikke relevant
Skyggepåvirkninger og refleksioner Uvæsentlig  Ikke relevant
Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare) Uvæsentlig  Ikke relevant
Midlertidige og sammenlagte effekter    
Planens betydning for/påvirkning Vurdering Bemærkninger
Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik m.v) Mindre væsentlig Kloakrenoveringer (hvad enten det er den ene eller anden type kloak) vil medføre gener i anlægsfasen. Generne søges imødegået/reduceret under arbejdet. Ikke relevant med mere konkrete vurderinger.
Kumulative effekter (flere emner eller områder) Mindee væsentlig Det kunne vel f.eks være spildevandsudledning til recipienter, der allerede er påvirket fysisk (udretninger, opstemninger m.v.)