Mål

De overordnede mål med Spildevandsplan 2020-2025 er:

  • At spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.
  • At medvirke til at målsætninger for vandområder og badevandskvalitet bliver opfyldt.
  • Høj driftssikkerhed og teknisk funktion af kloaksystemet skal fastholdes og udvikles under hensyn til klimaændringer og teknisk udvikling.
  • At beskytte grundvandet mod forurening fra spildevand.
  • At fortsætte indsats for forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsplanen skal medvirke til at målsætningen for vandkvaliteten i vandløb, søer og fjorde kan opfyldes i overensstemmelse med Vandområdeplanerne. Regn- og spildevand skal som udgangspunkt håndteres, således det ikke påvirker recipient eller grundvand i negativ retning.

Klimaforandring og deraf følgende øget nedbør og stigende vandstand skal inddrages i sagsbehandlingen på spildevandsområdet. Nye kloaksystemer dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer.

Nye kloakoplande skal enten separat- eller spildevandskloakeres (lokal nedsivning af tag- og overfladevand). I områder der er eget til nedsivning arbejdes der aktivt på at etablere lokal nedsivning af tag- og overfladevand.

 Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet og en væsentlig del af Jammerbugt Forsyning A/S´s arbejdsgrundlag.

Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold m.h.t. eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad kommunen inden for kortere tid planlægger at gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer kan dog medføre, at borgere bliver stillet overfor krav om at ændre eller forbedre håndteringen af spildevand på deres ejendom.