Hvad kan ejeren gøre når der gives påbud?

I forbindelse med påbuddet om forbedret rensning skal kommunen komme med et tilbud om at blive kontraktlig tilsluttet Forsyningens afløbssystem.

Grundejerens investering i et nyt spildevandsanlæg vil afhænge af, om renseanlægget skal drives af ejeren eller af Forsyningen. Anlægs- og driftsudgifter for forskellige anlæg bør sammenlignes med tilslutningsbidrag samt årligt vandafledningsbidrag.

Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb. Derimod skal anlægsudgiften afholdes periodevis, da anlæggene har en begrænset levetid. Levetiden for de forskellige anlægstyper er 20-40 år afhængig af drift og vedligeholdelse.

Udover de nævnte udgifter skal ejeren afholde investeringer til en eventuel ny bundfældningstank og omlægning af kloakledninger. Disse udgifter skal ejeren afholde uanset om anlægget skal drives af ejeren eller af Forsyningen.

Som udgangspunkt vurderes det, at hovedparten af grundejerne selv ønsker at etablere forbedret rensning og dermed ikke ønsker tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg.

Ejeren har så 3 muligheder:

  1. Ejer etablerer egen renseløsning

Hvis ejeren selv ønsker at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen så gældende krav opfyldes, skal ejeren selv afholde alle udgifter til dette. Der skal i dette tilfælde ikke betales tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag til Forsyningen.

Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør inden en anført frist. Såfremt kommunens meddelelse ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan kommunen indgive politianmeldelse i sagen.

  1. Kontraktligt medlemskab

Hvis ejeren vælger at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab og dermed lade Forsyningen stå for rensningen, skal dette ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Ejeren skal betale tilslutningsbidrag, som forfalder til kontant betaling ved kontraktens indgåelse, samt årligt vandafledningsbidrag, som opkræves fra anlægget tages i brug.

Hvis ejeren ønsker kontraktligt medlemskab af Forsyningen, men med en anden løsning, skal det ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis den alternative løsning opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis løsningen er dyrere end den tilbudte løsning, skal ejeren afholde meromkostningerne.

åfremt anlægget ikke kan etableres på matriklen, vil Kommunen normalt ikke gøre brug af reglerne om en ekspropriation for at give en ejer mulighed for at gennemføre en bestemt spildevandsløsning. Ejeren må derfor selv indgå aftale med en nabo om etablering af anlægget på dennes ejendom.

  1. Afdragsordning og fristforlængelse

Ejere som er omfattet af forbedret spildevandsrensning, kan ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet forefindes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Se yderligere i afsnit 6.6.