Risiko for kælderoversvømmelser

I de senere år er der konstateret flere ekstreme regnhændelser. Udviklingen i ekstreme regnhændelser forventes at fortsætte. Derfor vil der fremover være større risiko for overbelastning af de eksisterende fælleskloakker med kælderoversvømmelser til følge.

Grundejeren kan som hovedregel sikre sin ejendom mod kælderoversvømmelse ved at installere en højvandslukke eller pumpe på afløbet fra kælderen. Installationen skal udføres af en autoriseret VVS- eller kloakmester.

Yderligere oplysninger kan fås hos Forsyningen.

Lodsejere, som har valgt at tilkoble kælder til et fællessystem uden særlig tilbageløbssikring, må forvente, at der kan ske oversvømmelse under regn i henhold til dimensioneringsgrundlaget for kloaksystemet.