Planlagte bebyggelser - byggemodninger

Det er Jammerbugt Kommunes hensigt, at så meget regnvand som muligt bliver afledt uden om kloakken. Derfor skal denne intention realiseres gennem lokalplanlægningen ved forskrifter om etablering af vejgrøfter, damme og tilsvarende våde landskabselementer.

Hvor jordbunden er egnet og grundvandet ikke skades skal tag- og overfladevand for nye boligbebyggelser bortskaffes ved nedsivning på den enkelte grund. Det påhviler bygherren/byggemodner ved forundersøgelser at sikre sig, at tag- og overfladevand kan nedsives forsvarligt og lovligt for hver enkelt ejendom i bebyggelsen.

Kommunen har fortaget en overordnet indledende kortlægning af nedsivningsmulighederne i Jammerbugt Kommune.