Regler for vejafvanding

I forbindelse med etablering af veje i byområder etableres normalt en afvanding, der tilsluttes Forsyningens afløbssystem. Afvandingen består af vejbrønde med tilhørende stikledninger til hovedkloakken. Vejafvandingen er efter loven en del af vejanlægget, hvorfor drift og vedligeholdelse af afvandingsanlægget hører til vej­ens drift. Forsyningens midler kan således ikke anvendes til dette formål.

Såfremt en regnvandsledning alene har til formål at aflede vejvand fra vejen, er denne ledning med tilhørende brønde tilsvarende en del af vejanlægget frem til det punkt, hvor den tilsluttes Forsyningens afløbssystem.

Vejmyndigheden eller ejeren af private fællesveje skal indhente kommunens tilladelse til at tilslutte vejvandet til kloakken uanset, om det er et privat eller Forsyningens spildevandsanlæg. Tilladelsen skal indhentes for at den ansvarlige for spildevandsanlægget kan påse, at anlægget har tilstrækkelig kapacitet, og eventuelt fastsætte tilslutningsvilkår, som etablering af bassin, udskiller, sandfang o. lign.

Efter Betalingsloven betales der ikke bidrag for tilslutning af vejvand, men alene vejbidrag for afledning af vejvand fra statsveje, kommunale veje og private fællesveje.

Såfremt der etableres tilslutning af private vejafvandingsanlæg til Forsyningens afløbssystem skal disse registreres på spildevandsplanens kort.