Naturplanerne (Natura 2000)

Natura 2000 planerne er juridisk bindende. Det overordnede mål med Naturplanerne er at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og –arter på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder. Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke hindrer opfyldelse af denne målsætning.