Tømningsordning

I Jammerbugt Kommune er der en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Gennem ordningen har Jammerbugt Kommune fået undersøgt og registreret bundfældningstanken på de enkelte ejendomme. Det drejer sig om ejendomme, der ikke er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank (septiktank, trixtank eller lignende tanke).

Der er i 2019 ca. 8.700 husstande tilmeldt tømningsordningen.

Tømningsordningen følger det til en hver tid gældende regulativ for ordningen. I regulativet fastsættes tømningshyppigheden. Taksterne for tømningsordningen fastsættes og offentliggøres 1 gang årligt.

Den kommunale tømning finder sted på et tidspunkt, som kommunen fastsætter. Tømningen sker normalt ved oppumpning af bund- og flydeslam og en efterfølgende vandfyldning af tanken. Grundejerne skal herudover sørge for, at tanken bliver tømt, når der er behov for dette.

Hvis bundfældningstanken ikke tømmes, falder tankens renseeffekt i takt med at tanken fyldes. Det medfører enten, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløb og forurener dyre- og plantelivet, eller også stopper et tilsluttet nedsivningsanlæg til og skal renses – i værste fald renoveres. Derfor er en tømning i sig selv forebyggende for driftsproblemer. Regelmæssig tømning sikrer, at alle bidrager til:

  • at grundvandet belastes mindre med spildevand inden det eventuelt bliver til drikkevand.
  • at vandkvaliteten i vandløb og søer bevares og forbedres til gavn for dyre- og plantelivet.
  • at slammet bortskaffes og behandles korrekt til gavn for miljøet.

Tømningsordningen finansieres af bidrag fra de deltagende ejendomme i det åbne land, og ordningens økonomi skal hvile i sig selv.