Reduktion af regnvandsudledning til kloakanlæg

Det er Jammerbugt Kommunes interesse, at så meget regnvand som muligt nedsives frem for at blive afledt via kloak. Det bør således i forbindelse med hvert nyt byggeri og/eller ombygning undersøges, om det er muligt og hensigtsmæssigt at bortskaffe regnvand på den enkelte grund. Det er selvfølgelig en forudsætning, at nedsivningen kan ske uden gene for ejendommen og for de omkringliggende grunde/ejendomme samt uden at skade en drikkevands- og/eller grundvandsressource.