Øvrige ejendomme der ikke er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg

Generelt vil ændringer af afløbsforholdene medføre, at der skal indhentes en ny tilladelse til spildevandsanlægget. De fleste ændringer sker ved væsentlige ombygninger eller ejerskifte. For eksempel kan etablering af et ekstra badeværelse medføre krav om fornyet spildevandstilladelse.

Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen i givet fald give påbud om forbedret rensning i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §30.

Der gives ikke nye udledningstilladelser til spildevand, som kun er blevet renset i en bundfældningstank.

For etablering af nedsivningsanlæg er der krav om en mindsteafstand på 300 m fra en vandindvinding. I visse tilfælde kan der dispenseres, så mindsteafstanden kan reduceres til 75 m.

Såfremt der ikke kan gives tilladelse til nedsivning, vil det være muligt at få en udledningstilladelse til at aflede spildevandet til vandløb, såfremt spildevandet er renset via minirenseanlæg, pilerenseanlæg eller lignende inden udledning.