Indsatsplan OSD 1434 og 1440

Denne indsatsplan skal medvirke til beskyttelse af grundvandet inden for to områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i Jammerbugt Kommune, OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst, og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD, som ligger inden for kortlægningsområdet.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til §§ 13 og 13a i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner. Indsatsplanen er vedtaget efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13a, hvor staten har udpeget indsatsområde.

Jammerbugt Kommune fremlægger hermed indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som skal sikre, at vandværkerne i indsatsområder ved Tingskov/Brovst og Pandrup fortsat kan levere rent drikkevand til deres forbrugere i dag og i fremtiden.

Som baggrund for indsatsplanen har Naturstyrelsen Aalborg gennemført en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen. Her foruden en registrering af arealanvendelse samt kortlægning af mulige forureningskilder. Resultatet af kortlægningen er bl.a. overleveret til Jammerbugt Kommune gennem en sammenfattende redegørelsesrapport for grundvandskortlægningen i Pandrup og Tingskov/Brovst kortlægningsområde. Redegørelsen danner baggrund for denne indsatsplan.

Forslaget har været forelagt Jammerbugt Kommunes Grundvandsråd til drøftelse. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra forskellige organisationer og er kun rådgivende. Jammerbugt Kommune vedtager den endelig indsatsplan.

Indsatsplanen består af 2 dele - en indsatsplan og en redegørelse.

- indsatsplanen beskriver overordnet set de planmæssige rammer for indsatsplanen, målsætningerne i indsatsområdet, en oversigt over de indsatser der er nødvendige for at sikre        drikkevandsinteresserne i indsatsområdet, samt retningslinjer for tilladelser og myndighedsopgaver.

- Redegørelsen indeholder baggrund for indsatsplanen, herunder en opsummering af resultaterne af kortlægningen af geologi, arealanvendelsen og forureningskilder, som er grundlaget for de konkrete indsatser.

Forslaget til indsatsplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 24-10-2019 til den 16-01-2020 Enhver har været velkommen til at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Efter høringsfasen behandles planen af Byrådet med henblik på en endelig vedtagelse.

Der er ikke meddelt indsatsplaner for OSD 1434 og 1440 før.