Indsatsplan OSD 1434 og 1440

Denne indsatsplan skal medvirke til beskyttelse af grundvandet inden for to områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i Jammerbugt Kommune, OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst, og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD, som ligger inden for kortlægningsområdet.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner. Indsatsplanen er vedtaget efter vandforsyningslovens § 13, hvor staten har udpeget indsatsområde.

Jammerbugt Kommune fremlægger hermed indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som skal sikre, at vandværkerne i indsatsområder ved Tingskov/Brovst og Pandrup fortsat kan levere rent drikkevand til deres forbrugere i dag og i fremtiden.

Denne indsatsplan omfatter OSD 1434 Pandrup og OSD 1440 Tingskov/Brovst, samt indvindingsoplande til de almene vandværker, der ligger inden for Pandrup og Tingskov/Brovst kortlægningsområde.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner. Indsatsplanen er vedtaget efter vandforsyningslovens § 13, hvor staten har udpeget indsatsområde.

Som baggrund for indsatsplanen har Naturstyrelsen Aalborg gennemført en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen. Her foruden en registrering af arealanvendelse samt kortlægning af mulige forureningskilder. Resultatet af kortlægningen er bl.a. overleveret til Jammerbugt Kommune gennem en sammenfattende redegørelsesrapport for grundvandskortlægningen i Pandrup og Tingskov/Brovst kortlægningsområde. Redegørelsen danner baggrund for denne indsatsplan.

Forslaget har været forelagt Jammerbugt Kommunes Grundvandsråd til drøftelse.

Forslaget til indsatsplanen er i offentlig høring i perioden fra den 24-10-2019 til den 16-01-2020 Enhver er velkommen til at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Bemærkninger m.v. skal sendes til:

Jammerbugt Kommune

Att.: Plan og Miljø,

Toftevej 43, 9440 Aabybro