Grundvandets kvalitet

Grundvandets kemiske sammensætning er et resultat af alle de påvirkninger, som vandet har været udsat for på vejen fra terrænoverfladen ned til grundvandsmagasinet og boringsindtaget.

Nitrat

Nitrat er flere steder i modelområdet en udfordring i forbindelse med vandkvaliteten. Nitrat i grundvandet betyder, at grundvandsmagasinet er sårbart over for påvirkninger fra overfladen, og dermed også er sårbart over for andre stoffer som fx miljøfremmede stoffer. I store dele af modelområdet er der ikke påvist nitrat i grundvandet – særligt i hele den nord- og vestlige del af området og uden for de større byer. Grænseværdien for drikkevand (50 mg/l) er overskredet flere steder, primært omkring byerne Kås, Pandrup og Brovst. Overskridelserne findes i både sand- og kalkmagasinet. Nitrat udgør et problem for drikkevandskvaliteten for flere af områdets vandværker.

Klorid

Hvis der er salt i nærheden af grundvandsmagasinet, vil det ofte også være i grundvandet, da klorid kun i ringe grad bindes i jorden. Da modelområdet ligger langs med kysten, må der forventes et forhøjet kloridindhold i grundvandet, enten som følge af optrængende saltvand eller en forøget koncentration af salt i nedbøren nær kysten. Kloridindholdet er forhøjet (> 75 mg/l) i omkring 50 boringer i modelområdet, særligt omkring Brovst og ved Skerping. Grænseværdien for klorid i drikkevand er 250 mg/l.

Øvrige naturlige stoffer

Grænseværdien for NVOC (4 mg/l) er overskredet i enkelte boringer i modelområdet. Boringerne ligger i området ved Pandrup og en enkelt boring ligger ved Skerping. NVOC i grundvandet kan skyldes nedbrydningsrester fra plantemateriale indlejret i gamle jordlag. NVOC kan også tilføres ved vandets passage gennem humusrige jordlag.

Grænseværdien for arsen i drikkevand (5 µg/l) overskrides i enkelte boringer i modelområdet. Disse boringer er alle filtersat i skrivekridt eller ukendt magasin. Det er sandsynligt, at overskridelserne skyldes frigivelse fra prækvartære aflejringer.

Pesticider

Inden for modelområdet er der fundet pesticider i ca. 21 % af de boringer, som er analyseret for pesticider. Det svarer stort set til fundprocenten på landsplan. Der er overskridelser af grænseværdien i både sand- og kalkboringer. Der er primært fundet BAM i boringerne, men også andre pesticider og nedbrydningsprodukter.