Vandforsyningen Brovst og Omegn

Vandforsyningen Brovst og Omegn

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning

Den del af BNBO som ligger uden for 25 m zonen

Vandværk

2019 -

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.

 

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

 

 

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk, Jammerbugt Kommune og Miljø- og

Fødevare-ministeriet v/Natur-

styrelsen

2019 -

Kommunalbestyrelsen har vedtaget miljømål om beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Vandforsyningen Brovst og Omegn. Miljømålet skal opfyldes vha. skovrejsning, og der er indgået samarbejdsaftale mellem Jammerbugt Kommune, Vandforsyningen Brovst og Omegn og Miljø- og Fødevareministeriet v/Naturstyrelsen.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

 – Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2019 -

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2019 -

Inden for indvindingsoplandet findes der 6 forureningslokaliteter på V2-niveau og 6 lokaliteter på V1-niveau. Herudover er en lokalitet både V1- og V2- kortlagt. Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Nødforbindelse

 

Vandværk

2019 -

Jammerbugt Kommune anbefaler at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.