Blokhus Vandværk

Blokhus Vandværk er beliggende sydvest for OSD Pandrup.

Vandværket har otte aktive boringer med DGU nr. 15.091, 15.364, 15.365, 15.539, 15.625, 15.681, 15.763, 15.1027. Vandværkets indvindingstilladelse er på 170.000 m3 pr. år. I 2016 oppumpede vandværket 72.801 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2013-2016 var 110.472 m3.

Grundvandet indvindes fra sand3 og er reduceret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af <5 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 1500 - 3000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er fund af pesticider i boring dgu nr. 15.365 og 15.763. Vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Blokhus Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af bebyggelse og skov.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

5

Landbrug

4

Skov                   

31

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

35

Uklassificeret

24

Indenfor indvindingsoplandet findes der 1 forureningslokalitet på V2-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvand/forventet grundvandsindsats

835-00635

Træindustri

Fremstilling af træprodukter

V2

 

Ingen risiko


Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Blokhus Vandværk er afgrænset som NFI. Dele af Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Sprøjtemidler

Der er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider både over og under grænseværdien i vandværkets boringer i det primære grundvandsmagasin. Det er fund af stoffet DMS (N,N-dimethylsulfamid).