Retningslinjer for Jammerbugt Kommunes planlægning og sagsbehandling

Jammerbugt Kommune er en vigtig aktør i forbindelse med beskyttelse af grundvandet og sikring af drikkevandsinteresserne. I dette afsnit er det beskrevet, hvilke retningslinjer Jammerbugt Kommune vil følge i planlægning og sagsbehandling, så grundvandsinteresserne sikres. En retningslinje er styrende for kommunens myndighedsudøvelse fx i forbindelse med tilladelser og godkendelser. En retningslinje er ikke bindende for borgerne, men kommunen forpligter sig til at følge retningslinjernes bestemmelser.

Retningslinjer for Jammerbugt Kommune

 

Område

Retningslinje

Grundvandsressourcen

 

 

 

OSD og indvindingsoplande

Anvendelse af grundvand til drikkevandsformål prioriteres højest.

Der gives ikke tilladelse til havevandingsboringer i områderne.

Tilladelser til erhvervs- og markvandingsboringer gives som udgangspunkt ikke i indvindingsoplande til almene vandværker. Eksisterende tilladelser forlænges som udgangspunkt ikke.

Tilladelser til erhvervs- og markvandingsboringer i OSD gives udelukkende på baggrund af påvirkningsberegninger.

 

OSD og indvindingsoplande

Der opretholdes en bæredygtig drikkevandsressource.

Der gives ikke indvindingstilladelse eller tilladelse til øget indvinding, hvis det vurderes, at grundvandsressourcen ikke kan bære det.

 

Nitrat i det indvundne vand

 

Hvis det konstateres, at nitratindholdet i det indvundne vand er stigende og/eller større end 37,5 mg/l, skal der iværksættes tiltag for at vende denne tendens.

Dette ved omlægning til brak eller miljøvenlig drift, herunder efterafgrøder, gennem frivillige aftaler eller opkøb af jorden inden for indvindingsoplandet. Indsatsen skal prioriteres således, at arealer med størst udvaskning prioriteres først.

 

Planlægning

OSD og indvindingsoplande

Ved byudvikling skal det af lokalplanens retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

 

 

Eksisterende planlægning respekteres. Ved udnyttelse lægges særlig vægt på at sikre mod forurening af jord og grundvand.

 

BNBO

BNBO friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

 

Kommunale handleplaner

 

Der indarbejdes grundvandshensyn i kommunale planer, der kan medføre brug af pesticider, f.eks. plan for bekæmpelse af bjørneklo.

 

Skovrejsning

 

Jammerbugt Kommune udpeger skovrejsningsområder i helhedsplanen for kommunen. I forbindelse med udpegning prioriteres hensyn til drikkevandsinteresser.

Skovrejsning skal ske med løvskov, med skånsom jordbehandling og uden brug af kemikalier, evt. med naturlig tilgroning.

 

Miljøtilsyn

OSD og indvindingsoplande

Tilsyn med virksomheder - der fokuseres på risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Der fokuseres bl.a. på risikoen for forurening fra opbevaringsfaciliteter for forurenende stoffer, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer.

 

OSD og indvindingsoplande

Tilsyn med landbrug - der fokuseres på risikoen for forurening af grundvandsressourcen, bl.a. fra opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning, vaske- og fyldpladser for marksprøjter, opbevaring og håndtering af pesticider, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer.

 

Miljøgodkendelser

OSD og indvindingsoplande

Virksomheder – Der er øget fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelser og tilladelser inden for områderne.

 

 

Husdyrbrug - Der skal være fokus på den målrettede grundvandsbeskyttelse, som supplerer den generelle regulering.

Der kan søges tilskud om målrettede efterafgrøder i særligt udpegede områder. Det er en frivillig tilskudsordning.

 

Spildevand

OSD og indvindingsoplande

Risiko for udsivning fra kloaknet reduceres. Gennem løbende renovering sikres, at der ikke sker utilsigtet udsivning fra kloaknet.

 

OSD og indvindingsoplande

I en radius på 300 m fra almene vandværksboringer må nye nedsivningsanlæg til husspildevand ikke etableres.

 

Sløjfning af boringer og brønde

 

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes efter brøndborerbekendtgørelsens regler.

 

Forurenede lokaliteter

OSD og indvindingsoplande

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteterne inden for OSD og indvindingsoplande.

 

Olietanke

BNBO

Jammerbugt Kommune vil øge fokuset på at sikre at for gamle tanke tages ud af drift.

Salg af kommunale arealer 

Indvindingsoplande

Senest ved salg skal der overvejes behov og mulighed for tinglysning af dyrkningsdeklaration.

 

Råstofområder

OSD og indvindingsoplande

Tilladelse til råstofindvinding meddeles af Region Nordjylland. Jammerbugt Kommune er høringspart. Jammerbugt Kommune vil arbejde for, at efterbehandlede råstofgrave friholdes for brug af gødning og pesticider. Dette søges tinglyst på matriklerne.

 

Bekæmpelse af ukrudt

 OSD og indvindingsoplande

Offentlige arealer inden for områderne friholdes for brug af pesticider. Der kan være særlige undtagelser i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af invasive arter, som i givet fald skal vurderes nærmere.

 

Slam fra spildevandsanlæg

OSD og indvindingsoplande

Jammerbugt Kommune vil arbejde for, at der ikke udspredes slam i OSD og indvindingsoplande. Kommunen vil, hvis nødvendigt, gøre brug af forbud jf. § 32 i slambekendtgørelsen.