Jonstrup Vandværk

Jonstrup Vandværk er beliggende i OSD Pandrup.

Vandværket har 5 aktive boringer med DGU nr.: 15.363, 15.391, 15.538, 15.622 og 15.916. Vandværkets indvindingstilladelse er på 240.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 162.317 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 164.229 m3.

Grundvandet indvindes fra sand og er reduceret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af ca. 15 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes relativt tæt på boringerne.

Grundvandskemi

Der er fundet BAM under grænseværdien i en enkelt boring. De øvrige boringer er pesticidfrie. Vandet er nitratfrit, men der ses en tendens til stigende sulfatindhold i flere af boringerne, hvilket kan være tegn på, at nitratreduktionskapaciteten i dæklagene er ved at være opbrugt.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Jonstrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

8

Landbrug

75

Skov                   

7

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

3

Uklassificeret

7

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). En stor del af indvindingsoplandet til Jonstrup Vandværk er afgrænset som NFI.

Den del af oplandet, som er beliggende i NFI, er afgrænset som indsatsområde, hvor der er brug for en særlig indsats over for nitrat.

Sprøjtemidler

Der er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider under grænseværdien i en af vandværkets boringer i det primære grundvandsmagasin. Det er fund af et ikke-godkendt stof, BAM.