Resume

Det er Jammerbugt Kommunes mål, at drikkevandsforsyningen i kommunen også i fremtiden kan baseres på grundvand af god kvalitet. Målet skal sikres gennem en effektiv og forebyggende grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen er et af de vigtige værktøjer til at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning.

Ifølge vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan for de indsatsområder, der er fastlagt i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Denne indsatsplan omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser nr. 1434 Pandrup og 1440 Tingskov/Brovst samt de almene vandværker, som ligger inden for kortlægningsområde Pandrup og Tingskov/Brovst.

Kortlægningsområde Pandrup og Tingskov/Brovst omfatter et areal på 598 km2. Der er 28 almene vandforsyninger, som indvinder grundvand i området, og de to OSD-områder – OSD 1434 Pandrup og OSD 1440 Tingskov/Brovst udgør ca. 85 km2.

Inden for kortlægningsområdet findes det højest beliggende landskab i og omkring de to OSD-områder, hvor terrænkoten er op til +100 m. Mellem disse højtbeliggende områder findes mere flade arealer, som dannede havbund efter seneste istid.

Skrivekridt og sandlag af smeltevandssand (sand2) udgør det primære grundvandsmagasin i kortlægningsområdet. Herfra foregår hovedparten af den eksisterende vandindvinding. Sandlaget er det primære magasin i den nordlige del af området, mens kalken udgør det primære magasin i den centrale og sydlige del af området.

Lerdækket over sand2 er 0-5 m tykt i størstedelen af kortlægningsområdet. Dette gør sig også gældende i OSD Pandrup. Omkring OSD Tingskov/Brovst er lertykkelsen overvejende større end 10 meter. Lertykkelsen over skrivekridt er ligeledes relativ stor i OSD Tingskov/Brovst, men i store dele af kortlægningsområdet er det akkumulerede lerdække over skrivekridtet på under 5 meter.

I den nordlige del af kortlægningsområdet, hvor OSD Pandrup ligger, har grundvandet generelt stor nitratsårbarhed. Centralt findes et større sammenhængende område fra Blokhus i nord til øst for Brovst i syd med overvejende nogen nitratsårbarhed. I området er der dog ikke større sammenhængende grundvandsmagasiner, og der findes kun få almene vandværker i området. I det sydlige område findes et større sammenhængende område med nogen eller lille nitratsårbarhed.

Der findes både vandtype A, B, C og D i kortlægningsområdet, men vandtype A er dominerende især i den sydlige del af området. Vandtype C er næsten lige så udbredt, og den findes i både sand- og kalkmagasiner.

Begge de primære grundvandsmagasiner er nitratpåvirket i nogen grad. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er overskredet i enkelte boringer. Der er gjort flere pesticidfund i vandværksboringerne, men grænseværdien er kun overskredet i enkelte tilfælde.

Arealanvendelse i indsatsområdet er domineret af landbrug, men der findes også store skove og klitplantager. Der findes større bebyggede områder eksempelvis i Fjerritslev, Brovst og Pandrup. I flere af indvindingsoplandene findes der forureningskortlagte lokaliteter.

En fremtidig bæredygtig indvinding i området skal sikres ved, at der ved den intensive drift af arealerne i området tages hensyn til grundvandsinteresserne. Forureningskilderne i indsatsområdet minimeres, og der sikres en sammenhæng mellem, hvor meget grundvand der dannes, og hvor meget der oppumpes.

De handlinger, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal som udgangspunkt gennemføres ved hjælp af frivillige aftaler mellem de berørte parter.

Vandværkerne afholder udgifterne til gennemførelsen af de tiltag, som vandværkerne ifølge indsatsplanen er ansvarlige for.