Tranum Vandværk

Tranum Vandværk er beliggende lige øst for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser. Størstedelen af indvindingsoplandet ligger inden for OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 25.050 og 25.362. Den gældende indvindingstilladelse er på 33.000 m3 pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 19.638 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 16.057 m3.-

Grundvandet er reduceret og indvindes fra kalk. Magasinet er beskyttet af < 10 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 1.000-2.000 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Tranum Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af skov og landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

3

Landbrug

23

Skov

50

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

13

Uklassificeret

11

Inden for indvindingsoplandet findes der 2 forureningslokaliteter på V2-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvand/forventet grundvandsrettet indsats

803-00550

Nedlagt benzinsalg, Tranhøj

Salg af benzin og olie

V2

Olie-benzin: jord og grundvand

Ingen risiko

849-00089

Vognmand, Dybdalsvej 5

Erhvervsmæssig brug af benzin og olie

V2

Olie-benzin: jord

Ingen risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i store dele af indvindingsoplandet nogen eller stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). En del af indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.