Ingstrup Vandværk

Ingstrup Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillig aftale om pesticidfri dyrkning.

Den del af BNBO som ligger uden for 25 m zonen

Vandværk

2020 - 2022

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.

 

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Olietanke

BNBO

Vandværk

2020

Der er registreret en nedgravet olietank inden for BNBO. Denne bør erstattes med en spildsikret, overjordisk tank.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2020 ->

Inden for indvindingsoplandet findes der 3 forureningslokaliteter på V2-niveau og to lokaliteter som dels er på V2-niveua og dels på V1-niveau.

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning inden for indvindingsopland.