Bejstrup Vandværk

Bejstrup Vandværk er beliggende syd for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet strækker sig ind i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har én aktiv boring med DGU nr. 24.833. Vandværkets indvindingstilladelse er på 30.000 m3 pr. år og er gældende til 2021. I 2017 oppumpede vandværket 24.551 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 25.012 m3.

Grundvandet indvindes fra kalk og er oxideret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af 2,5 m moræneler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 1250 - 2500 m fra boringen.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet har et lavt indhold af nitrat.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Bejstrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

4

Landbrug

89

Skov                   

3

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

2

Uklassificeret

3

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Attrup Vandværk, undtaget et lille område i den nordligste del, er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.