Gøttrup Vandværk

Gøttrup Vandværk er beliggende sydvest for OSD Tingskov/Brovst i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har tre aktive boringer med DGU 24.752, 24.758 og 24.831. Vandværkets indvindingstilladelse er på 145.000 m3 pr. år og er gældende indtil 2019. I 2017 oppumpede vandværket 162.507 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 147.408 m3.

Grundvandet indvindes fra kalk og er reduceret. Grundvandsmagasinet er beskyttet af < 5 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes tæt på boringerne.

Grundvandskemi

Der er ikke konstateret pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Gøttrup Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

0

Landbrug

80

Skov                   

4

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

10

Uklassificeret

6

Der er 1 forureningskortlagt areal inden for indvindingsoplandet.

lokalitetsnummer Navn Anvendelse ( branche) Status (V1/V2) evt. konstateret forurening  Risici i forhold til grundvand/forventet grundvandsrettet indsats
849-00435 Slagge, Dronningholmsvej 78,  udlagt slagge V2   Ingen risiko/ingen indsats

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Indvindingsoplandet til Gøttrup Vandværk er afgrænset som NFI.

Hele oplandet er afgrænset som indsatsområde, hvor der er brug for en særlig indsats over for nitrat.