Kaas Hede Vandværk

Kaas Hede Vandværk er beliggende syd for OSD Pandrup i et område med drikkevandsinteresser.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 15.937 og 15.939. Indvindingstilladelsen er på 30.000 m3 pr. år og er gældende til 2026. I 2017 oppumpede vandværket 14.996 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 16.125 m3.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 0-1000 m fra boringerne.

Grundvandet er reduceret i den ene boring og oxideret i den anden. Der indvindes fra sand2, og magasinet er beskyttet af < 5 m ler.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider. Vandet er nitratfrit, men sulfatindholdet er lettere forhøjet, hvilket kan være tegn på overfladepåvirkning med kvælstof.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Kaas Hede Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

4

Landbrug

65

Skov

0

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

25

Uklassificeret

6

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for indvindingsoplandet.

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Hele indvindingsoplandet til Kaas Hede Vandværk er afgrænset som NFI. Indvindingsoplandet er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.