Skov og skovrejsningsområder

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet.

Inden for OSD Tingskov/Brovst findes store skovområder, og disse områder udgør 34,5 % af den samlede arealanvendelse inden for dette OSD. I OSD Pandrup udgør skov 4,4 % af den samlede arealanvendelse. I indvindingsoplandene til Langdal, Svinkløv og Tranum Vandværker udgør skov mere end 50 % af det samlede areal.

Skove tilgodeser en lang række forskellige interesser på samme tid, og det er derfor et overordnet politisk mål at opnå en fordobling af det danske skovareal, så skovlandskaber dækker 20-25 % af landets areal. På denne baggrund skal kommunerne udpege skovrejsningsområder i kommuneplanerne.

Inden for begge OSD findes skovrejsningsområder, hvor skovrejsning er ønsket. I en stor del af OSD Tingskov/Brovst og inden for mange indvindingsoplande er der udpeget skovrejsningsområder. 

I kommuneplanerne udpeges også områder, hvor skovrejsning er uønsket. Disse områder afgrænses eksempelvis på baggrund af naturmæssige, kulturmæssige, geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder eller vejtekniske anlæg. Inden for områderne er skovrejsning ikke tilladt. Skovrejsning er uønsket i store dele af OSD Pandrup og på mindre arealer i OSD Tingskov/Brovst.