Skræm Vandværk

Skræm Vandværk er beliggende i OSD Tingskov/Brovst.

Vandværket har 2 aktive boringer med DGU nr. 24.1084 og 24.1128. Den gældende indvindingstilladelse er på 45.000 m3pr. år og er gældende til 2047. I 2017 oppumpede vandværket 34.528 m3, og den gennemsnitlige indvinding i perioden 2014-2017 var 35.929 m3.

Grundvandet indvindes fra kalk og er reduceret. Magasinet er beskyttet af ca. 9 m ler.

Størstedelen af grundvandet dannes i en afstand af 400-1200 m fra boringerne.

Grundvandskemi

Der er ingen fund af pesticider, og vandet er nitratfrit.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Skræm Vandværk udgøres, ifølge kortlægningsrapporten, primært af landbrug og skov.

Arealanvendelse

Andel i %

Naturarealer

3

Landbrug

55

Skov

20

Søer

0

Råstofområder

0

Bebyggelse

14

Uklassificeret

9

Indenfor indvindingsoplandet findes der 1 forureningslokalitet på V2-niveau og 1 lokalitet på V1-niveau.

Lokalitetsnr.

Navn

Anvendelse (branche)

Status (V1/V2)

Evt. konstateret forurening

Ricisi i forhold til grundvandet/ forventet grundvandsrettet indsats

811-00578

Nedlagt benzinsalg samt auto og traktorværksted

Servicestationer: salg af benzin og olie

V2

Olie og benzin: jordTjære: jord Benz(a)pyren: Jord Tungmetaller. jord

Ingen risiko

849-00449

Losseplads

 

V1

 

Risiko

Grundvandsmæssige problemstillinger

Nitrat

Ifølge kortlægningsrapporten har det primære grundvandsmagasin i størstedelen af indvindingsoplandet nogen nitratsårbarhed, bl.a. på grund af et begrænset beskyttende lerlag over magasinet. Hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse, afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Store dele af indvindingsoplandet er afgrænset som NFI og er desuden afgrænset som indsatsområde, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Øvrige problemstillinger

Der er både V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Nordjylland.