Generelle indsatser for vandværkerne

I skemaet nedenfor er der opstillet generelle indsatser, som er fælles for alle vandværkerne inden for indsatsområderne.

Generelle indsatser for vandværkerne

 

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Indvindingsstrategi

Vandværk

2020 ->

Vandværkernes indvindingsstrategi skal medvirke til en jævn og skånsom oppumpning på kildepladserne. 

Vandværkernes boringer

Vandværk

2020 ->

Vandværkerne skal løbende overvåge vandværkets drift, bl.a. undersøge boringer for utætheder m.m. 

Overvågning af nitrat- og pesticidindhold

Vandværk

2020 ->

Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i det indvundne vand overvåges. Ved stigende nitrat- eller pesticidindhold skal dyrkningsaftaler, skovrejsning, aftaler med nabovandværker m.v. overvejes. 

BNBO

Kommune

2020-22

Der er indgået tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21. Kommunerne skal gennemgå BNBO inden udgangen af 2022. Målet er at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider

Oplysningskampagne – Borgere inden for indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer. 

Oplysningskampagne
-       Landbrug

Vandværk

2020 ->

Der gives information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i OSD og indvindingsoplande. 

Oplysningskampagne
-       Spildevandsslam

Vandværk

2020 ->

Opfordring til landmænd med arealer inden for indvindingsopland om ikke at anvende spildevandsslam som jordforbedringsmiddel.

Olietanke

Vandværk

2020 ->

Snak med borgere, der har nedgravet tanke i BNBO, til at få overjordiske tanke.

Skovrejsning

Vandværk

2020 ->

Vandværkerne kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller braklægning.