Pandrup Vandværk

Pandrup Vandværk

 

Område

Ansvar

Tidsplan

Indsats

Frivillig aftale om pesticidfri dyrkning.

Det centrale BNBO (vandværket) og den del af det vestlige BNBO (Engesgaard) som ligger uden for 25 m zonerne

Vandværk

2020 - 2022

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.

Frivillig aftale om pesticidfri vedligehold af golfbane

Golfbane inden for det vestlige BNBO (Engesgaard)

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillig aftale om pesticidfri vedligehold af golfbanen.

 

Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducering af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.

 

Oplysningskampagne

– Landbrug

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsopland.

 

Oplysningskampagne

– Borgere inden for indvindingsopland

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Der iværksættes oplysningskampagner til borgere inden for indvindingsopland for at højne den generelle bevidsthed om, at der er behov for at beskytte drikkevandsressourcen. Oplysningskampagnen kan fx informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.

 

Forureningskortlagte grunde

Indvindingsopland

Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

2020 ->

Inden for indvindingsoplandet findes der tre forureningslokalitet på V2-niveau.

Jammerbugt Kommune vil gennem dialog med Region Nordjylland søge en prioritering af jordforureningslokaliteter inden for indvindingsopland.

 

Olietanke

BNBO

Vandværk

2020 ->

Der er registreret to overjordiske olietanke inden for BNBO. en i hvert BNBO. De overjordiske olietanke bør spildsikres.

 

Skovrejsning

Indvindingsopland

Vandværk

2020 ->

Jammerbugt Kommune og Pandrup Vandværk bør arbejde aktivt for at indgå samarbejdsaftale om skovrejsning inden for indvindingsoplandet. Skovrejsningen skal sikre grundvandsressourcen mod tilførsel af nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer fra overfladen.