Redegørelse

En indsatsplan har til formål at beskytte grundvandsressourcen, så både nuværende og fremtidige generationer sikres rent drikkevand. OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst er nogle af de områder, hvor forudsætningen for at indvinde rent drikkevand er bedst i forhold til det regionale og lokale behov. Udover OSD omhandler indsatsplanen indvindingsoplandene til de almene vandværker inden for kortlægningsområdet.

Det er vigtigt at have kendskab til kvantiteten og kvaliteten af grundvandsressourcen og få en viden om, hvor der findes god drikkevandskvalitet, hvor der findes tilstrækkelig grundvand af drikkevandskvalitet både i dag og til fremtidige generationer, samt at få en viden om hvor behovet for beskyttelse er størst.

Til trods for at OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst er nogle af de områder i Jammerbugt Kommune, hvor der er gode forudsætninger for at indvinde vand af drikkevandskvalitet, er ressourcen i og omkring indsatsområderne ikke godt beskyttet af lavpermeable geologiske lag, som fx ler. Grundvandets kvalitet er den væsentligste begrænsning på drikkevandsressourcen i området. Dette skyldes, at forurening med nitrat og pesticider findes flere steder. Dette understreger vigtigheden af at beskytte grundvandsmagasinerne i disse områder, hvor den naturlige beskyttelse er lille.